Právní ujednání

Přečtěte si prosím pozorně níže uvedené sdělení, které se vztahuje na tuto stránku a na veškerý materiál, který stránka obsahuje.

Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách společnosti MAPA SPONTEX CE s.r.o..

Přístup na tuto webovou stránku společnosti MAPA SPONTEX CE s.r.o. se sídlem Prodašice 4, 294 04 Dolní Bousov, Česká republika, IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17633, IČO: 47537434 / DIČ: CZ47537434 je povolen výhradně v souladu s níže uvedenými podmínkami a zákony České republiky. Uživatel těchto stránek tím, že jimi prochází, bezvýhradně souhlasí s níže uvedenými pravidly a zavazuje se je v plném rozsahu respektovat. Uživatel dále bere na vědomí, že v případě porušení některého z následujících ustanovení, může být vystaven následkům, které s takovým porušením spojují příslušné právní předpisy.

Tyto webové stránky jsou určeny pouze pro osoby žijící v České republice a informace týkající se výrobků, služeb a reklamních akcí se týkají pouze této země. Neposkytuje se žádné prohlášení či záruka, že materiály obsažené na těchto stránkách jsou vhodné či relevantní pro jakoukoliv jinou zemi, nebo že jsou v takové zemi k dispozici. Lidem žijícím v jiných zemí doporučujeme navštívit stránky společnosti NUK.

Autorská práva

Stránka společnosti MAPA SPONTEX CE s.r.o. je chráněna autorským právem. Všechna autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví spojená s veškerými texty, obrazovými a zvukovými materiály, softwarem a jiným materiálem na této stránce jsou vlastnictvím MAPA SPONTEX CE s.r.o. nebo jiných členů mezinárodní značky NUK nebo jsou tyto materiály uvedeny na základě povolení příslušného majitele.

Máte povolení prohlížet si tuto stránku MAPA SPONTEX CE s.r.o. a reprodukovat její části prostřednictvím tisku, stahování na disk a distribuce jiným osobám, vždy však pouze pro nekomerční, informační a osobní účely. Žádnou reprodukovanou část této stránky nelze prodávat nebo distribuovat za účelem obchodního zisku ani ji nelze upravovat nebo začleňovat do jiného díla, publikace nebo stránky, ať už v tištěné podobě nebo v elektronickém formátu, včetně zveřejňovaní na jiné webové stránce. Všechny Vámi vytvořené kopie musí obsahovat následující prohlášení o autorských právech: Copyright © NUK Česká republika. Všechna práva vyhrazena Společnost MAPA SPONTEX CE s.r.o. neuděluje žádnou jinou licenci nebo právo ve vztahu k této stránce. Bez našeho předchozího písemného souhlasu je zakázáno:

  1. webové stránky, respektive kteroukoli jejich část (či kopii) nebo na nich uvedené značky používat k obchodním účelům; a
  2. měnit webové stránky (nebo kteroukoli jejich část) nebo je vložit do jiného díla (např. tištěného dokumentu, blogu nebo webových stránek třetích stran).

Obchodní značky

Všechny obchodní značky (výrobní značky, loga, tvary produktů atd.) zobrazené na této stránce MAPA SPONTEX CE s.r.o. jsou buď vlastněné nebo použité v licenci společností MAPA SPONTEX CE s.r.o. nebo jinými členy mezinárodní značky NUK.

Dostupnost produktů

Může se stát, že produkty a služby značky NUK, které jsou zařazeny na této stránce MAPA SPONTEX CE s.r.o. nejsou v České republice distribuovány.

Obsah stránky

Informace na této stránce byly zařazeny v dobré víře, ale slouží pouze pro všeobecné informační účely. Nelze se na ně spoléhat pro žádné konkrétní účely a společnost MAPA SPONTEX CE s.r.o. neposkytuje žádnou záruku ohledně jejich přesnosti a úplnosti.

Ani MAPA SPONTEX CE s.r.o. nebo jejich zaměstnanci či zástupci neponesou odpovědnost za žádné ztráty, škody nebo výdaje (včetně, kromě jiného, ušlého zisku a nepřímé, náhodné nebo následné ztráty) vzniklé v důsledku přístupu na tuto stránku nebo její používání.
MAPA SPONTEX CE s.r.o. si vyhrazuje právo provádět bez předchozího oznámení jakékoli změny nebo opravy na této stránce, kdykoli to uzná za vhodné.

Odkazy na jiné stránky

Tato stránka může obsahovat odkazy (tzv. hyperlinks nebo links), které umožňují automatické spojení s jinými internetovými stránkami. Tyto odkazované stránky jsou vlastněny a spravovány třetími stranami.
MAPA SPONTEX CE s.r.o. pouze umožňuje přístup na tyto odkazované stránky, avšak ani MAPA SPONTEX CE s.r.o. nebo jejich zaměstnanci či zástupci nenesou jakoukoli odpovědnost za tyto jiné stránky nebo za informace, které jsou v nich obsaženy a které nebyly ověřeny nebo schváleny ze strany MAPA SPONTEX CE s.r.o. nebo jejich zaměstnanců či zástupců.
Chcete-li se vrátit na tuto stránku můžete tak učinit kliknutím na tlačítko/šipku „zpět“ nebo vepsáním doménové adresy této stránky.

Osobní údaje

Společnost MAPA SPONTEX se zavazuje chránit vaše soukromí a zajistit ochranu vašich osobních údajů. Veškeré informace ohledně osobní údajů shromažďovaných prostřednictvím těchto webových stránek najdete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké druhy informací shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jak je chráníme.

Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím těchto webových stránek je: MAPA SPONTEX CE s.r.o., se sídlem Prodašice 4, 294 04 Dolní Bousov, Česká republika, IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17633, IČO: 47537434 / DIČ: CZ47537434.

Změny v právních ujednáních

Společnost MAPA SPONTEX si vyhrazuje právo měnit na základě vlastního uvážení tato právní ujednání, vždy však o tom uživatele této stránky na tomto místě informuje.